Jesteś tutaj:

Pralnia wodna

Funkcjonowanie pralni wodnej wyróżnia się stosowaniem profesjonalnych środków chemicznych oraz odpowiednio dobranym parkiem maszynowym....

Wymogi techniczne – Pralnia wodna

Podstawą projektowania powierzchni produkcyjnych, socjalnych oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w obiektach pralniczych jest:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy w pralniach i farbiarniach Dz. Ustaw 40/2000 poz. 469.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Dz. Ustaw 213/2006 , poz. 1568
 • Polska Norma PN-EN 14065: 2005
 • aktualne rozporządzenia dotyczące ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • aktualne rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ze względu na to, że pralnie zewnętrzne wykonują usługi zarówno dla hoteli jak i zakładów opieki zdrowotnej w procesie projektowania powinno się brać pod uwagę aby pralnia spełnia warunki pralni z barierą higieny.

Powierzchnia pralni powinna zawierać poniższe działy:


Pralnia – strona brudna

 • punkt przyjęcia bielizny i magazyn bielizny brudnej
 • dział prania wodnego – strona brudna
 • automatyczna myjnia wózków – strona brudna
 • centralna stacja dozowania środków piorących
 • śluza szatniowa personelu pralni ogólnej
 • pomieszczenie porządkowe
 • zespół sanitarny – ogólnodostępny
 • warsztat elektromechaniki
 • uzdatnianie wody, wymiennikownia, hydrofornia i rozdzielnia pary

Pralnia – strona czysta

 • dział prania wodnego i suszenia – strona czysta
 • dział prasowania bielizny płaskiej
 • dział prasowania bielizny kształtowej
 • dział naprawy uszkodzonej bielizny
 • dział sortownia, znakowanie i pakowania bielizny czystej
 • magazyn czystej bielizny i punkt wydawania
 • automatyczna myjnia wózków – strona czysta
 • pomieszczenie porządkowe
 • zespół sanitarny – ogólnodostępny
 • pokój śniadań – jadalnia
 • szatnia podstawowa personelu pralni: kobiet i mężczyzn
 • zespół sanitarny przy szatni podstawowej dla kobiet i mężczyzn
 • pomieszczenie biuro-administracyjne

Warunki lokalowe – opis pomieszczeń

 • obiekt przeznaczony pod pralnię wodną powinien mieć powierzchnie od 90 m2 do 1800 m2 w zależności od sposobu wykorzystania ( pralnia hotelowa lub pralnia szpitalna)
 • wysokość pomieszczeń produkcyjnych min 3,3 m – zalecane 5,5 m
 • nośność stropów w pomieszczeniu głównym min 1000 kg/m2 , w pomieszczenia magazynowych – min 500 kg/m2
 • budek powinien gwarantować – na wszystkich stanowiska pracy – dostęp światła naturalnego
 • wilgotność przy właściwej wentylacji nie powinna przekraczać 65%
 • posadzki wszystkich pomieszczeń pralni powinny być wykonane z materiałów odpornych na nasiąkanie – np. terakota
 • w pomieszczeniach narażonych na działanie substancji chemicznych, wody i par ściany powinny być pokryte do wysokości najmniej 2,0 m materiałami nienasiąkliwymi, łatwo zmywalnymi i odpornymi na działanie środków stosowanych do czyszczenia i prania np. płytki ceramiczne
 • pomieszczenia pralni powinne posiadać wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną o wydajności około 7- 10 wymian na godzinę. Wentylację należy projektować w taki sposób aby po stronie czystej pralni zapewnić nadciśnienie, a w pozostałych pomieszczeniach podciśnienie. Różnica pomiędzy nawiewem i wywiewem nie powinna przekraczać 10%

Przykładowe powierzchnie pralni dla określonych wydajności:

 

Pralnie ogólno – usługowe


Charakterystyka podstawowych wielkości

Zdolność produkcyjna (kg/h) 30 40 60 100 200
Praktyczna wydajność zmianowa (kg/8 h) 250 350 500 800 1600
Praktyczna wydajność miesięczna przy pracy jednozmianowej (t/m-c) 5,5 7,7 11,0 17,0 35,0
Powierzchnia całkowita obiektu m2 90 110 130 210 380
Powierzchnia produkcyjna pralni m2 45 65 80 130 340

 

Pralnie szpitalne


Charakterystyka podstawowych wielkości:

Zdolność produkcyjna (kg/h) 75 115 150 200 350
Praktyczna wydajność zmianowa (kg/8 h) 600 900 1200 1600 2700
Praktyczna wydajność miesięczna przy pracy jednozmianowej (t/m-c) 13 18 25 35 55
Powierzchnia całkowita obiektu m2 200 240 300 400 700
Powierzchnia produkcyjna pralni m2 120 170 200 250 380

Warunki lokalowe – instalacje

 • instalacja elektryczna – wewnątrz budynku pralni należy zaprojektować i wykonać następujące instalacje:
 • oświetlenia miejscowego i ogólnego
 • siły do maszyn i urządzeń technologicznych i wentylacyjnych
 • instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego

Maszyny i urządzenia zasilane są energią elektryczną o napięciu 400 V i 230 V i częstotliwości 50 Hz. W maszynach i urządzeniach technologicznych energia elektryczna jest wykorzystywana do napędu silników. ( w małych pralniach wodnych energia elektryczna jest używana także jako źródło energii cieplnej)

instalacja wodno-kanalizacyjna – należy do najważniejszych czynników procesu technologicznego w przemyśle pralniczym. Woda w pralni jest zużywana do potrzeb bytowo-gospodarczych, do wytwarzania pary technologicznej i grzewczej oraz do celów technologicznych ( pranie, płukanie). Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, określenie ilość oraz jakość wody potrzebnej do danej pralni należy projektować szczegółowo dla konkretnego planu pralni.

instalacja pary technologicznej – w pralni para wodna stosowana jest dla celów technologicznych tzn:

 • podgrzewu kąpieli piorącej w pralnicach
 • wytworzenia temperatury w suszarkach
 • wytworzeniu temperatury na prasownicach – maglach
 • wytworzeniu temperatury na prasach
 • do podgrzewu wody technologicznej w wymiennikach objętościowych

Para technologiczna może być wykorzystywana ze zwrotem lub bez zwrotu kondensatu do kotłowni.

Para wodna stosowana w pralni wodnej powinna posiadać następujące parametry:

 • ciśnienie: 0,6 do 1,3 MPa
 • temperatura: 158 – 192 ºC
 • stopień suchości : 1
 • nasycenie: 100%
 • instalacja sprężonego powietrza – w pralni wodnej podstawowym zastosowaniem sprężonego powietrza jest pneumatyczne sterowanie maszyn. W pralni wymagane jest w instalacji sprężonego powietrza ciśnienie 0,6 – 0,8 MPa.

 

instalacja wentylacyjna – w pomieszczeniach pralni należy zaprojektować i wykonać trzy rodzaje wentylacji:

 • wentylację mechaniczną pomieszczeń pralni
 • wentylację grawitacyjna
 • wentylację urządzeń posiadających własne wentylatory

Wentylacja mechaniczna w pralni ma za zadanie:

 • odprowadzić na zewnątrz pomieszczenia nadmierne ilości ciepła wydzielanego przez pracujące maszyny i urządzenia technologiczne
 • doprowadzić powietrze świeże, czyste a w zimie też ogrzane
 • z magazynów środków dezynfekcyjnych i piorących usunąć nadmiar zanieczyszczeń ( oparów).

W tabeli poniżej przedstawiono ilość wymian dla poszczególnych pomieszczeń pralni. Wentylację należy projektować w taki sposób aby po stronie czystej pralni zapewnić nadciśnienie, a w pozostałych pomieszczeniach podciśnienie. Różnica pomiędzy nawiewem i wywiewem nie powinna przekraczać 10%.

 

Lp Rodzaj pomieszczenia Wentylacja Ilość wymian / h
nawiew wywiew
1 Pomieszczenia magazynowe z bielizną brudną, sortownie 5 6
2 Prasowalnie odzieży mechanicznej i ręcznej 4 5
3 Pomieszczenia suszenia odzieży i bielizny 4 5
4 Pomieszczenia do prania mechanicznego 6 7
5 Pomieszczenia magazynów czystej bielizny i odzieży 1 1
6 Szatnie i pomieszczenia zespołów sanitarnych 5 6

 



Zobacz też